Rejestracja - Informacje wymagane
Wybierz nazwę użytkownika:
Używane do identyfikacji przez SMF. Możesz używać znaków specjalnych po zalogowaniu, zmieniając wyświetlaną nazwę użytkownika w profilu.
Email:
Podaj prawidłowy adres email.
Wybierz hasło:
Potwierdź hasło:
Weryfikacja:
Wpisz litery widoczne na obrazku.
Wpisz litery widoczne na obrazku.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z FORUM NA PORTALU INTERNETOWYM STARAFOTOGRAFIA.PL


1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum internautów (zwanym dalej „Forum”), stanowiącego część portalu internetowego, udostępnianego na stronie internetowej pod adresem www.starafotografia.pl. (dalej zwanego „Serwisem” lub „Portalem”). Administratorem Serwisu jest Waldemar Bronicz zamieszkały w Sochaczewie przy ul. Chopina 59 (dalej zwany „Administratorem”).
2. Użytkownikami Forum mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Użytkownicy”).
3. Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od chwili jej opublikowania na stronie internetowej www.starafotografia.pl.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Forum w każdym czasie bez podania przyczyny. Podobnie, administrator jest uprawniony do dokonywania w sposób dowolny modyfikacji w treściach ujawnionych na Forum bez podania przyczyny.
5. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Forum.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Forum, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. treść informacji umieszczanych na Forum, w tym wiarygodność informacji podawanych przez Użytkowników, jak również za treść wiadomości przesyłanych między Użytkownikami,
  b. kontakty Użytkowników poza Forum,
  c. skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta Użytkownika osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia;
  d. wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu Forum z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora.
7. Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
8. Każdy odwiedzający stronę Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej jako „Wpisy”). Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych wątków (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum, zgodnie z pkt 10 -12 niniejszego Regulaminu.
9. Każdy korzystający z usługi Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
10. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Nazwę Użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.
11. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
12. Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (tzw.login), który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów.
14. Wpis nie może zawierać:
  a) treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem,
  b) treści sprzecznych z prawem,
  c) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
  d) treści naruszających prawa osób trzecich – w szczególności innych Użytkowników,
  e) treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
  f) treści naruszających zasady współżycia społecznego,
  g) treści reklamowych,
  h) wiadomości przesyłanych łańcuszkowo,
  i) treści naruszających prawa autorskie, pokrewne oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 14 niniejszego paragrafu Regulaminu.
16. Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad Regulaminu Administratorowi. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres serwisu.
17. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis może być przez Administratora notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
18. Administrator ma prawo blokowania dostępu do Forum Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego Regulaminu.
19. Użytkownik publikujący swoje Wpisy na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora, przez czas nieokreślony do ich:
  a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
  b) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
  c) nadawania i reemitowania, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych.
20. Z chwilą umieszczenia Wpisów lub jakichkolwiek innych materiałów na Forum, Użytkownik przesyłający te materiały oświadcza, że:
a) przekazane materiały nie będą naruszały przepisów prawa ani też prawem       chronionych dóbr (w tym dóbr osobistych) osób trzecich (w tym także organizacji          zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi), a w szczególności, że  przysługują Użytkownikowi prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się materiałami i udzielenia na rzecz Administratora licencji do materiałów na zasadach określonych w punkcie 19 niniejszego paragrafu Regulaminu,
b) Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia dóbr, o których mowa pod literą a), oraz do przystąpienia na własny koszt do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego, toczącego się z udziałem Administratora, a wynikłego z naruszenia dóbr, których mowa pod literą a) powyżej.
21. Na Forum Użytkownicy mogą zamieszczać wyłącznie wątki tematycznie związane z treściami opublikowanymi na Portalu. Za uprzednią zgodą administratora na Forum mogą być umieszczane także inne wątki tematyczne. W ramach Forum działać będą fora tematyczne zrzeszające osoby zajmujące się hobbystycznie i zawodowo kolekcjonowaniem starych fotografii, numizmatyki, kart pocztowych, itp.